امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
نصرالدین شهنوازی  نام و نام خانوادگی نصرالدین شهنوازی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/16 تلفن تماس
www.nasrdn sanwzi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عظیم سارانی  نام و نام خانوادگی عظیم سارانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.azem sarn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فهیمه سجادی نژاد  نام و نام خانوادگی فهیمه سجادی نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/27 تلفن تماس
www.fhem sagad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف سالم زاده  نام و نام خانوادگی یوسف سالم زاده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/15 تلفن تماس
www.yosf salmzd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایمان راحتی  نام و نام خانوادگی ایمان راحتی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/08/20 تلفن تماس
www.eman rhat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد دهانی  نام و نام خانوادگی حامد دهانی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/31 تلفن تماس
www.hamad dhan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادیه خواربار  نام و نام خانوادگی نادیه خواربار
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/06/30 تلفن تماس
www.nadi karb.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هاشم جهاندیده  نام و نام خانوادگی هاشم جهاندیده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/25 تلفن تماس
www.hsm ghan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسین جمال زهی  نام و نام خانوادگی یاسین جمال زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/04 تلفن تماس
www.yasin gamal.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عایشه امرایی نژاد  نام و نام خانوادگی عایشه امرایی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.aesh amrey.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه