امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فائزه ملازهی نام و نام خانوادگی فائزه ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.faez molazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بلقیس بلوچ زهی نام و نام خانوادگی بلقیس بلوچ زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/06 تلفن تماس
www.blges baloh zhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی متینی نام و نام خانوادگی علی متینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.ali maten.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا میر نام و نام خانوادگی زهرا میر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zaramir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه ایرندگانی نام و نام خانوادگی الهه ایرندگانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/20 تلفن تماس
www.alhe erndg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد بجارزهی سورانی نام و نام خانوادگی احمد بجارزهی سورانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/13 تلفن تماس
www.asdrew cghggj.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد شه بخش نام و نام خانوادگی احمد شه بخش
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.ahmad sabag.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احسان امیری نام و نام خانوادگی احسان امیری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.asanamire.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل رئیسی نام و نام خانوادگی اسماعیل رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.asmhe raesie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا انصاری نام و نام خانوادگی زهرا انصاری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zhara ansare.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه