امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
پدرام اسمعیل وندی نام و نام خانوادگی پدرام اسمعیل وندی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/10/10 تلفن تماس
www.padram asmail .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا رضایی حویق نام و نام خانوادگی محمدرضا رضایی حویق
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/02 تلفن تماس
www.mohmad reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی احمدی امجزی نام و نام خانوادگی علی احمدی امجزی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.ali amade.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا رستمی حصوری نام و نام خانوادگی زهرا رستمی حصوری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.zhare rostme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کاظم یوسفی کیکانلو نام و نام خانوادگی کاظم یوسفی کیکانلو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.kazm yosfe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل ریگی نام و نام خانوادگی اسماعیل ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/10/01 تلفن تماس
www.asmail rege.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد حسین بر نام و نام خانوادگی احمد حسین بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.ahmad hosnbor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عباس زمانی زاده نام و نام خانوادگی عباس زمانی زاده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/03/1399 تلفن تماس
www.abas zaman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نیک بی بی بزرگ زاده نام و نام خانوادگی نیک بی بی بزرگ زاده
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/09/1398 تلفن تماس
www.nikb borzd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود بلوچ زهی نام و نام خانوادگی مسعود بلوچ زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.masod balhzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه