امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مرجان سپاهی سرجو نام و نام خانوادگی مرجان سپاهی سرجو
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.margan sapahe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد عرب احمدی نام و نام خانوادگی محمد عرب احمدی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.mohmad arab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا خوشحال نام و نام خانوادگی زهرا خوشحال
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.zara.goshl.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه خالقدادی نام و نام خانوادگی فائزه خالقدادی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/08 تلفن تماس
www.faezi glgdad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیمان سخنگو نام و نام خانوادگی سلیمان سخنگو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/19 تلفن تماس
www.soleman.sonfjh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه حسین بر نام و نام خانوادگی فاطمه حسین بر
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fatme hosbor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل دشتبان نام و نام خانوادگی اسماعیل دشتبان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.asmil dstban.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد رنجبر نام و نام خانوادگی محمد رنجبر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.mohmad rangbar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف بوسه نام و نام خانوادگی یوسف بوسه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.uosef boos.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه اکبری نام و نام خانوادگی فاطمه اکبری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fatme akbar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه