امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه شیردلزهی نام و نام خانوادگی فاطمه شیردلزهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fatme sirzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مینا هونک زهی سورانی نام و نام خانوادگی مینا هونک زهی سورانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mina honkzhie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین شب دینی نام و نام خانوادگی حسین شب دینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/05 تلفن تماس
www.hosen sabdenie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه افشاری نام و نام خانوادگی معصومه افشاری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.masome afsir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشته شورکی حسن آباد نام و نام خانوادگی فرشته شورکی حسن آباد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www.farhte sork.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالعزیز دیوان زاده نام و نام خانوادگی عبدالعزیز دیوان زاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.abdlaziz dewan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالخالق صادقیان نام و نام خانوادگی عبدالخالق صادقیان
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.abdlklag sadghn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا صالحی نام و نام خانوادگی محمدرضا صالحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/05 تلفن تماس
www.mohamad raza.slhh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف سندک زهی نام و نام خانوادگی یوسف سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.yosif sondkzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین علی صوفی نام و نام خانوادگی حسین علی صوفی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.hossen ali sofe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه