امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
بیژن سالارنژاد نام و نام خانوادگی بیژن سالارنژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/18 تلفن تماس
www.bagansalar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا البوغبیش نام و نام خانوادگی علیرضا البوغبیش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.alh reza.ablish.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد دخشی نام و نام خانوادگی احمد دخشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/26 تلفن تماس
www.ahmad dokse.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی تناسان نام و نام خانوادگی علی تناسان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/04 تلفن تماس
www.ali tansan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر خلفایی نام و نام خانوادگی ابوبکر خلفایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/07 تلفن تماس
www.abibkr glfe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جواد خواجوی نام و نام خانوادگی جواد خواجوی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.jawad.kagw.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح اله سارانی نام و نام خانوادگی روح اله سارانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/28 تلفن تماس
www.rohl saran.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا چاکری فاد نام و نام خانوادگی مهسا چاکری فاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/14 تلفن تماس
www.mash kakr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاضله شهرکی نام و نام خانوادگی فاضله شهرکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/14 تلفن تماس
www.fazl shrke .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد میری نام و نام خانوادگی احمد میری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/21 تلفن تماس
www.ahmad mire.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه