امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حافظ درویشی  نام و نام خانوادگی حافظ درویشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.darweshe.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد شریف میرخان رهی  نام و نام خانوادگی محمد شریف میرخان رهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.mirkhanzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز دهقانی فرد Parviz DehghaniFard نام و نام خانوادگی پرویز دهقانی فرد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/10 تلفن تماس
www.pariz.dhgan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صفیه پرکی  نام و نام خانوادگی صفیه پرکی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/08 تلفن تماس
www.safie porke.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه صالحی زاده رییسی  نام و نام خانوادگی فرزانه صالحی زاده رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/28 تلفن تماس
www.farzan salhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نرگس جلالی  نام و نام خانوادگی نرگس جلالی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/19 تلفن تماس
www.nages galai.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نیلوفر ذاکری نژاد  نام و نام خانوادگی نیلوفر ذاکری نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.zakari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زکریا  شنبه زهی  نام و نام خانوادگی زکریا شنبه زهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/24 تلفن تماس
www.shanbahzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ذلیخا بامری  نام و نام خانوادگی ذلیخا بامری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.bamari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبداله اربابی  نام و نام خانوادگی عبداله اربابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.abdola arbab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه