امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
نادره سیدزاده نام و نام خانوادگی نادره سیدزاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/05 تلفن تماس
www.sayadzadah.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران بصیرت نام و نام خانوادگی عمران بصیرت
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/01/27 تلفن تماس
www.baserat.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزان مشایخی اسفیچار نام و نام خانوادگی فرزان مشایخی اسفیچار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/03/25 تلفن تماس
www.farzan.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد محمدی نام و نام خانوادگی محمد محمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/20 تلفن تماس
www.mohamadi m.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینب بهزادی نام و نام خانوادگی زینب بهزادی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/18 تلفن تماس
www.bahzade.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد هادی نژاد نام و نام خانوادگی محمد هادی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/20 تلفن تماس
www.hadi naqhad.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جواهر نصرتی نام و نام خانوادگی جواهر نصرتی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/08/16 تلفن تماس
www.nosrat i.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه بلوچ زهی  نام و نام خانوادگی مرضیه بلوچ زهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/17 تلفن تماس
www.balochzaahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه گرگیچ نام و نام خانوادگی فائزه گرگیچ
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/24 تلفن تماس
www.gorgej.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد هاشمزهی نام و نام خانوادگی احمد هاشمزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/28 تلفن تماس
www.hashamzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه