امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
امیر رضا آغال  نام و نام خانوادگی امیر رضا آغال
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.amir raza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید عالی  نام و نام خانوادگی حمید عالی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.hmid alhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الله داد سید زاده  نام و نام خانوادگی الله داد سید زاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.aladad siszd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یحیی درپه  نام و نام خانوادگی یحیی درپه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.ehea dr pae.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمزه هاشم زهی  نام و نام خانوادگی حمزه هاشم زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.hmazi hosmie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف وفایی  نام و نام خانوادگی یوسف وفایی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.yosf wafai.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه ملازهی کهن ملک  نام و نام خانوادگی معصومه ملازهی کهن ملک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.masome molazi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد اسلامی  نام و نام خانوادگی محمد اسلامی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/15 تلفن تماس
www.mohmad aslam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عارف عسکری فرد  نام و نام خانوادگی عارف عسکری فرد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/18 تلفن تماس
www.aref askre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه محمدی  نام و نام خانوادگی فاطمه محمدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/15 تلفن تماس
www.fatme mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه