امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالریوف ایزدخواه نام و نام خانوادگی عبدالریوف ایزدخواه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.abdiruf ezgi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایرج بلوچ لاشاری نام و نام خانوادگی ایرج بلوچ لاشاری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.arag balog.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرسول حیدری نام و نام خانوادگی محمدرسول حیدری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/12 تلفن تماس
www.mohamad rasol.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمت اله براهویی نام و نام خانوادگی رحمت اله براهویی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/31 تلفن تماس
www.ramath barhoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایوب میران نژاد نام و نام خانوادگی ایوب میران نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/06 تلفن تماس
www.auab mhran.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد اتحادی نام و نام خانوادگی سجاد اتحادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.sagad athad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابراهیم کرنکش نام و نام خانوادگی ابراهیم کرنکش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/09 تلفن تماس
www.abrame karks.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا ریگ پور نام و نام خانوادگی سمیرا ریگ پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/17 تلفن تماس
www.samira regpor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا ترکی نام و نام خانوادگی رضا ترکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/20 تلفن تماس
www.reza torke.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر راستگو نام و نام خانوادگی ابوبکر راستگو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/02/14 تلفن تماس
www.abbak rasgo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه