امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمدرضا بذرگر نام و نام خانوادگی محمدرضا بذرگر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.mohmad bazgr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبیداله اربابی نام و نام خانوادگی عبیداله اربابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.obdla arbab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران عالی زهی نام و نام خانوادگی عمران عالی زهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.amran alit.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی احمدی احمد آباد نام و نام خانوادگی محمدعلی احمدی احمد آباد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.mohmad ali ahmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرحمان بخشی نام و نام خانوادگی عبدالرحمان بخشی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.abdol raman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
افشین میر اولیایی نام و نام خانوادگی افشین میر اولیایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/04 تلفن تماس
www.afshin lir mir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عرفان سپاهیان نام و نام خانوادگی عرفان سپاهیان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/01/16 تلفن تماس
www.erfan saphe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف ماهیگیران نام و نام خانوادگی یوسف ماهیگیران
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.yosef mhgir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد اسحاق سرورانی نام و نام خانوادگی محمد اسحاق سرورانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www,mohmad ashg sarvan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالعزیز سهرابی نام و نام خانوادگی عبدالعزیز سهرابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.abdolaziz sohrab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه