امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مهسا رضایی نام و نام خانوادگی مهسا رضایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/31 تلفن تماس
www.mahsaa reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا سرگلزایی نام و نام خانوادگی محمدرضا سرگلزایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/16 تلفن تماس
www.mihamad reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طیب پیروزه نام و نام خانوادگی طیب پیروزه
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.taeb peroz.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر رستم نیا نام و نام خانوادگی امیر رستم نیا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.amir rostmnie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فایزه هاشم زهی نام و نام خانوادگی فایزه هاشم زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fazie hosmzy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطااله لشکری بالاقلعه نام و نام خانوادگی عطااله لشکری بالاقلعه
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.afghklj;nbkhgg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قاسم آبیار نام و نام خانوادگی قاسم آبیار
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/12 تلفن تماس
www.kasm aafdv .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز پایکار نام و نام خانوادگی پرویز پایکار
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.parwez pekar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق مقدم تیموری نام و نام خانوادگی صادق مقدم تیموری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.sadj mogdm.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنعلی نوروزی نام و نام خانوادگی حسنعلی نوروزی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.hsnahhl noroze.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه