امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مریم جان محمد زهی  نام و نام خانوادگی مریم جان محمد زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.janmoohamad.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمینه اسکانی  نام و نام خانوادگی سمینه اسکانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.askani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نارویی  نام و نام خانوادگی فاطمه نارویی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.naroei.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حفصه گردهانی  نام و نام خانوادگی حفصه گردهانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.gordahani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم گهرام زهی  نام و نام خانوادگی مریم گهرام زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.gahramzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد خانقرمه  نام و نام خانوادگی محمد خانقرمه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.mohmad jfgjiuio.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالواحد بهزادی  نام و نام خانوادگی عبدالواحد بهزادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.abdolwhd.bazd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد حسینی  نام و نام خانوادگی احمد حسینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.ahmad.hosenie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالحمید دهواری  نام و نام خانوادگی عبدالحمید دهواری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.abdol hmid.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا محمدی  نام و نام خانوادگی رضا محمدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/31 تلفن تماس
www.reza mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه