امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مهران رییسی  نام و نام خانوادگی مهران رییسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/011/11 تلفن تماس
www.mhranraesi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مصطفی دینار زهی  نام و نام خانوادگی مصطفی دینار زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.mostafa denrazh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد امیریان  نام و نام خانوادگی حامد امیریان
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.hamad amirn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد حسین بر  نام و نام خانوادگی احمد حسین بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.ahmad hosen bor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرجان سپاهی سرجو  نام و نام خانوادگی مرجان سپاهی سرجو
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.margan sapahe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد عرب احمدی  نام و نام خانوادگی محمد عرب احمدی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.mohmad arab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا خوشحال  نام و نام خانوادگی زهرا خوشحال
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.zara.goshl.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه خالقدادی  نام و نام خانوادگی فائزه خالقدادی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/08 تلفن تماس
www.faezi glgdad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیمان سخنگو  نام و نام خانوادگی سلیمان سخنگو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/19 تلفن تماس
www.soleman.sonfjh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه حسین بر  نام و نام خانوادگی فاطمه حسین بر
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fatme hosbor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه