امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سحر بامری نام و نام خانوادگی سحر بامری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.shar bamre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا میر بلوچ زهی نام و نام خانوادگی فریبا میر بلوچ زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fariba mir blh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابده حسین زایی نام و نام خانوادگی عابده حسین زایی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www,abd hosenzai.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محدثه نصیری نام و نام خانوادگی محدثه نصیری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohds nasir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امید وحید دستجردی نام و نام خانوادگی امید وحید دستجردی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.omid dstgrde.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه شهابی رابری نام و نام خانوادگی فاطمه شهابی رابری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.fatem sohab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آسیه پاهنگ نام و نام خانوادگی آسیه پاهنگ
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.asie pahang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماریه درازهی نام و نام خانوادگی ماریه درازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.marie dorazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه حسین بر نام و نام خانوادگی سمیه حسین بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.somie hosen.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عالیه نهتانی نام و نام خانوادگی عالیه نهتانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.alie nohtan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه