امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
یوسف سندک زهی  نام و نام خانوادگی یوسف سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.yosif sondkzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین علی صوفی  نام و نام خانوادگی حسین علی صوفی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.hossen ali sofe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی خانی پور  نام و نام خانوادگی علی خانی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www,ali kani por.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد ساداتی  نام و نام خانوادگی احمد ساداتی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/29 تلفن تماس
www.amad sadat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضیه بلوچ  نام و نام خانوادگی رضیه بلوچ
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/02 تلفن تماس
www.razie bloh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطامحمد قلندرزهی  نام و نام خانوادگی عطامحمد قلندرزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.attmohamad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
انیسه میرکزهی  نام و نام خانوادگی انیسه میرکزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.anise mirkzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح اله گزمه  نام و نام خانوادگی روح اله گزمه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.rohle gzam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه محمودی  نام و نام خانوادگی مرضیه محمودی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.marzie mamodi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه بزرگ زاده لجی  نام و نام خانوادگی فاطمه بزرگ زاده لجی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fatma bozr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه