امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
معصومه ملازهی کهن ملک نام و نام خانوادگی معصومه ملازهی کهن ملک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.masome molazi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد اسلامی نام و نام خانوادگی محمد اسلامی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/15 تلفن تماس
www.mohmad aslam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عارف عسکری فرد نام و نام خانوادگی عارف عسکری فرد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/18 تلفن تماس
www.aref askre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه محمدی نام و نام خانوادگی فاطمه محمدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/15 تلفن تماس
www.fatme mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم رییسی نام و نام خانوادگی مریم رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/18 تلفن تماس
www.marem rsde.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد سپاهیان نام و نام خانوادگی محمد سپاهیان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.mohmad spanin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین نیکخواه نام و نام خانوادگی حسین نیکخواه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.hoshne nhke.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر محمد رخشانی مهر نام و نام خانوادگی امیر محمد رخشانی مهر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/15 تلفن تماس
www.amir mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سالم ملازهی کهن ملک نام و نام خانوادگی سالم ملازهی کهن ملک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/15 تلفن تماس
www.salammolazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشته شهردرازی نام و نام خانوادگی فرشته شهردرازی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.freste sardrzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه