امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فرزانه صالحی زاده رییسی نام و نام خانوادگی فرزانه صالحی زاده رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/28 تلفن تماس
www.farzan salhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نرگس جلالی نام و نام خانوادگی نرگس جلالی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/19 تلفن تماس
www.nages galai.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نیلوفر ذاکری نژاد نام و نام خانوادگی نیلوفر ذاکری نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.zakari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زکریا شنبه زهی نام و نام خانوادگی زکریا شنبه زهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/24 تلفن تماس
www.shanbahzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ذلیخا بامری نام و نام خانوادگی ذلیخا بامری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.bamari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبداله اربابی نام و نام خانوادگی عبداله اربابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.abdola arbab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رقیه محمدی نام و نام خانوادگی رقیه محمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.rogie mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فایزه حسین زهی نام و نام خانوادگی فایزه حسین زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.faze hosenzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راضیه شه بخش نام و نام خانوادگی راضیه شه بخش
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/11 تلفن تماس
www.shahbakhash.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم میری نام و نام خانوادگی مسلم میری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/30 تلفن تماس
www.meri.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه