امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عابد پاهنگ نام و نام خانوادگی عابد پاهنگ
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.abad pang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه رییسی نام و نام خانوادگی فاطمه رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.fatme raesie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسن نظری چمک نام و نام خانوادگی حسن نظری چمک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.hasan nazie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
وحید کرم نیا نام و نام خانوادگی وحید کرم نیا
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.whidd karmnia.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر اربابی نام و نام خانوادگی یاسر اربابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.yasr arbabi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره ناصری ناهوک نام و نام خانوادگی زهره ناصری ناهوک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.zohrw nahik.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا بذرگر نام و نام خانوادگی محمدرضا بذرگر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.mohmad bazgr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبیداله اربابی نام و نام خانوادگی عبیداله اربابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.obdla arbab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران عالی زهی نام و نام خانوادگی عمران عالی زهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.amran alit.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی احمدی احمد آباد نام و نام خانوادگی محمدعلی احمدی احمد آباد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.mohmad ali ahmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه