امروز: چهارشنبه 31 شهریور 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهرا نیک نام نام و نام خانوادگی زهرا نیک نام
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.niknam.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کمال زیی نام و نام خانوادگی محمد کمال زیی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/25 تلفن تماس
www.kamalze.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا دهقانی نام و نام خانوادگی فریبا دهقانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/20/20 تلفن تماس
www.fariba dhgan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کوثر سروری نیا نام و نام خانوادگی کوثر سروری نیا
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.kosar sarwne.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جاسم حسن زهی نام و نام خانوادگی جاسم حسن زهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/18 تلفن تماس
www.hasanzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسن کیان نام و نام خانوادگی حسن کیان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.kiyan.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
متین دهواری اسپیچ نام و نام خانوادگی متین دهواری اسپیچ
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.dahvari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر شکرزهی پیرسیری نام و نام خانوادگی یاسر شکرزهی پیرسیری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.shakarzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعدیه بلیده نام و نام خانوادگی سعدیه بلیده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.bolede.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
گراناز قادری نام و نام خانوادگی گراناز قادری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/21 تلفن تماس
www.khadari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه