امروز: چهارشنبه 13 مهر 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عرفان السادات موسوی  نام و نام خانوادگی عرفان السادات موسوی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/06/28 تلفن تماس
www.mosave.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نسرین شاه بیک  نام و نام خانوادگی نسرین شاه بیک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/04/20 تلفن تماس
www.shahbag.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم فرجام  نام و نام خانوادگی مریم فرجام
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/04/20 تلفن تماس
www.farjam.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مصطفی اسلامزهی بخشان  نام و نام خانوادگی مصطفی اسلامزهی بخشان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/03 تلفن تماس
www.eslamzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا بارانی  نام و نام خانوادگی فریبا بارانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/06/21 تلفن تماس
www.barani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم جلالی maryam jalale نام و نام خانوادگی مریم جلالی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/04/20 تلفن تماس
www.jalale آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمدرضا امیانی  نام و نام خانوادگی احمدرضا امیانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/04/20 تلفن تماس
www.ameyani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالهادی دهواری خاص  نام و نام خانوادگی عبدالهادی دهواری خاص
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/05 تلفن تماس
www.dahvari a.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم بهرام زهی  نام و نام خانوادگی مریم بهرام زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/04/20 تلفن تماس
www.bahramzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه جمالزهی  نام و نام خانوادگی سمیه جمالزهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/04/20 تلفن تماس
www.jmalzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه