امروز: یکشنبه 10 اسفند 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالله جعفری  نام و نام خانوادگی عبدالله جعفری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.abdola gafer.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سحر امام جمعه  نام و نام خانوادگی سحر امام جمعه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/20 تلفن تماس
www.sahre amam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه دهانی  نام و نام خانوادگی سمیه دهانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/26 تلفن تماس
www.somie dhan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد بخشی  نام و نام خانوادگی حامد بخشی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/30 تلفن تماس
www.homad bagse.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عباس صالحی  نام و نام خانوادگی عباس صالحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/1398 تلفن تماس
www.abas slhe.cim آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا هیبت زهی  نام و نام خانوادگی علیرضا هیبت زهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.alhreza hebat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا محمدی  نام و نام خانوادگی زهرا محمدی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.zhara dhware.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ثریا دهواری  نام و نام خانوادگی ثریا دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/28 تلفن تماس
www.sorea.dhwre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهران رییسی  نام و نام خانوادگی مهران رییسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/011/11 تلفن تماس
www.mhranraesi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مصطفی دینار زهی  نام و نام خانوادگی مصطفی دینار زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/11 تلفن تماس
www.mostafa denrazh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه