امروز: جمعه 22 آذر 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مهسا حمزهء نام و نام خانوادگی مهسا حمزهء
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 06/04/1398 تلفن تماس
www.mash.hmzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پریسا هرمک زائی نام و نام خانوادگی پریسا هرمک زائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
www.pasres hgk.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کرد نام و نام خانوادگی محمد کرد
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/10/96 تلفن تماس
mohamad kord@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ارسلان دهواری نام و نام خانوادگی ارسلان دهواری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/12/96 تلفن تماس
arsalandware@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نورالدین نارویی نام و نام خانوادگی نورالدین نارویی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/96 تلفن تماس
norden naree@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسمعیل ریگی نام و نام خانوادگی اسمعیل ریگی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/11/96 تلفن تماس
asmil rege@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بابک جنگی زهی شستان نام و نام خانوادگی بابک جنگی زهی شستان
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/10/96 تلفن تماس
babak gngez@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم دهقان زهی نام و نام خانوادگی مسلم دهقان زهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/10/96 تلفن تماس
moslm dhqh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهام اسکندری نام و نام خانوادگی الهام اسکندری
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/96 تلفن تماس
alham askne@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود صفرزایی نام و نام خانوادگی مسعود صفرزایی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/11/96 تلفن تماس
masod safrz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه