امروز: چهارشنبه 05 آذر 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
احسان عیسی زهی نام و نام خانوادگی احسان عیسی زهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/15 تلفن تماس 09158734634
eesazahi@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
یونس دیناری نام و نام خانوادگی یونس دیناری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس 09150448256
dinari@yahoo.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
باقر پرکی کوشکی نام و نام خانوادگی باقر پرکی کوشکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس 09157549975
porki@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
محمدرضا میراحمدی سمنگانی نام و نام خانوادگی محمدرضا میراحمدی سمنگانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/15 تلفن تماس
mir@yahoo.com آدرس محل کار تایباد
زمینه کسب و کار
زاهد رئیسی نام و نام خانوادگی زاهد رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس 09158688202
raeesi@yahoo.com آدرس محل کار قصرقند
زمینه کسب و کار
عبدالله شیبانی نام و نام خانوادگی عبدالله شیبانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/10 تلفن تماس 09152126171
shybani@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
یاسر تقوی ایرندگان نام و نام خانوادگی یاسر تقوی ایرندگان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس 09366558235
taghavi@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
محمد توقی نام و نام خانوادگی محمد توقی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/28 تلفن تماس 09372048510
tighi@yahoo.com آدرس محل کار نیکشهر
زمینه کسب و کار
افشین لیراوی نام و نام خانوادگی افشین لیراوی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس 09362776967
liravi@yahoo.com آدرس محل کار دیلم
زمینه کسب و کار
اسماعیل محمدباقرپور نام و نام خانوادگی اسماعیل محمدباقرپور
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/26 تلفن تماس
mohamad@yahoo.com آدرس محل کار نی ریز-شیراز
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه