امروز: چهارشنبه 05 آذر 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ارازقلی خوجم لو  نام و نام خانوادگی ارازقلی خوجم لو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
khojamlo@yahoo.com آدرس محل کار گنبدکاووس
زمینه کسب و کار
محمد تمیمی دشتی  نام و نام خانوادگی محمد تمیمی دشتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
dashti@yahoo.com آدرس محل کار آبادان
زمینه کسب و کار
علی قاسمی  نام و نام خانوادگی علی قاسمی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/30 تلفن تماس
ghasemi@yahoo.com آدرس محل کار اصفهان
زمینه کسب و کار
علی اصغر مرادبیک لو  نام و نام خانوادگی علی اصغر مرادبیک لو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/11/20 تلفن تماس
moradbeyklo@yahoo.com آدرس محل کار قم
زمینه کسب و کار
محمدحسن مسلمی  نام و نام خانوادگی محمدحسن مسلمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/07/20 تلفن تماس
moslemi@yahoo.com آدرس محل کار اقلید
زمینه کسب و کار
رضا فرامرزی نمداد  نام و نام خانوادگی رضا فرامرزی نمداد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/06/25 تلفن تماس
namdad@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
بهنام قرقانی  نام و نام خانوادگی بهنام قرقانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/10 تلفن تماس
gharghani@yahoo.com آدرس محل کار سمیرم
زمینه کسب و کار
ابوذر خادمی  نام و نام خانوادگی ابوذر خادمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/28 تلفن تماس
khademi@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
رضا احمدی  نام و نام خانوادگی رضا احمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
ahmadi@yahoo.com آدرس محل کار فردوس
زمینه کسب و کار
دانیال امیری دندسکی  نام و نام خانوادگی دانیال امیری دندسکی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/02 تلفن تماس
dandeski@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه