امروز: جمعه 22 آذر 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالباسط سارونی نام و نام خانوادگی عبدالباسط سارونی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
saraniabdolbaset@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود اطیب نام و نام خانوادگی مسعود اطیب
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/18 تلفن تماس
atib@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ناصر فقیری نام و نام خانوادگی ناصر فقیری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس
faghire@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی حکمفرمائی نام و نام خانوادگی علی حکمفرمائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/07/14 تلفن تماس
hokfarmaee@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن رضائی نام و نام خانوادگی محسن رضائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/08 تلفن تماس
rezaeemohsen@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصیری فورک نام و نام خانوادگی فاطمه نصیری فورک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس
nasiri@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امید شاهسون  نام و نام خانوادگی امید شاهسون
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/09 تلفن تماس
SHAHSAVAN@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوالفضل شیخ نام و نام خانوادگی ابوالفضل شیخ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
SHEYKH@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق بمپوری  نام و نام خانوادگی صادق بمپوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/03 تلفن تماس
BAMPOORI@YAHOO.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعمر محمودزهی نام و نام خانوادگی محمدعمر محمودزهی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/12 تلفن تماس
mahmodzahi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه