امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه پودینه ئی نام و نام خانوادگی فاطمه پودینه ئی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fatme podin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه ارباب شستان نام و نام خانوادگی فاطمه ارباب شستان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fatm arbab @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ولی محمد عبدالهی نام و نام خانوادگی ولی محمد عبدالهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
val mihmad @gmil.om آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود دیوان پور نام و نام خانوادگی مسعود دیوان پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
masud dvan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصرتی نام و نام خانوادگی فاطمه نصرتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fatme nosrt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه بلوچ زئی نام و نام خانوادگی فاطمه بلوچ زئی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
fatme baluh @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صفیه خاشی جمالزهی نام و نام خانوادگی صفیه خاشی جمالزهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
sdftvbhfkmj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مصیب شهدادی خواه نام و نام خانوادگی مصیب شهدادی خواه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
mosib sadadi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهاره میر نام و نام خانوادگی بهاره میر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
bharb mir@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ناز پری شالی بر نام و نام خانوادگی ناز پری شالی بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/94 تلفن تماس
naz pare sdcxvgf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه