امروز: دوشنبه 4 شهریور 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالغفار نارویی نام و نام خانوادگی عبدالغفار نارویی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
sdfytu jhkij@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
منوره جان دوست نام و نام خانوادگی منوره جان دوست
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
nonavar gan@gmail .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابراهیم شمس الدینی نام و نام خانوادگی ابراهیم شمس الدینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
abrahim sasidin@gamil آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیمان کرد نام و نام خانوادگی سلیمان کرد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
slaman kord@gmail آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جمال زائی کورد نام و نام خانوادگی محمد جمال زائی کورد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
mohamd gamal@gmail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد یونس سلمانی نام و نام خانوادگی محمد یونس سلمانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
mohamd slmani@gmail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آسیه آذر نیا نام و نام خانوادگی آسیه آذر نیا
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
asi aznia@gmail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدوحید حسینی جبلی نام و نام خانوادگی محمدوحید حسینی جبلی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
hosenijabali@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالباسط سارانی نام و نام خانوادگی عبدالباسط سارانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
saraniabdolbaset@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود اطیب نام و نام خانوادگی مسعود اطیب
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/18 تلفن تماس
atib@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه