امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سارا بیجارزهی  نام و نام خانوادگی سارا بیجارزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
sara begrzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد بزی  نام و نام خانوادگی حامد بزی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/04/96 تلفن تماس
hamad bazie@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد فدایی  نام و نام خانوادگی محمد فدایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/97 تلفن تماس
mohamad fdie@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساجده سهراب زهی  نام و نام خانوادگی ساجده سهراب زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
sagad sohrab@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایمان منصوریان جهرمی  نام و نام خانوادگی ایمان منصوریان جهرمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
aeman mansorin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا محمودی  نام و نام خانوادگی زهرا محمودی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
zhar maomody@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد شمس الدینی  نام و نام خانوادگی محمد شمس الدینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
mohmad samsod@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
افروزه نارویی  نام و نام خانوادگی افروزه نارویی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
afraz naroe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد آقا حسینی اشکاوندی  نام و نام خانوادگی محمد جواد آقا حسینی اشکاوندی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
mihmad gwad @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه محمودی راد  نام و نام خانوادگی فرزانه محمودی راد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/96 تلفن تماس
farzan mhnojd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه