امروز: جمعه 22 آذر 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مهسا سمندریان  نام و نام خانوادگی مهسا سمندریان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/10/97 تلفن تماس
mas samndrn.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی سبک دست  نام و نام خانوادگی علی سبک دست
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/11/97 تلفن تماس
alh sabok dast@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد عثمان سندک زهی  نام و نام خانوادگی محمد عثمان سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/12/97 تلفن تماس
mohamad osman @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله بارک زهی  نام و نام خانوادگی عبدالله بارک زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
abdola barkzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدیاسین پرکی کلوکانی  نام و نام خانوادگی محمدیاسین پرکی کلوکانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/97 تلفن تماس
mihmad sfvhjnhty@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم طایی  نام و نام خانوادگی مریم طایی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 18/06/97 تلفن تماس
marem tai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده فدائی  نام و نام خانوادگی سعیده فدائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
saed fdai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمان بخش نصرت زهی  نام و نام خانوادگی رحمان بخش نصرت زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 28/06/96 تلفن تماس
raman baks@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین برجاس  نام و نام خانوادگی حسین برجاس
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
nchfdjuyxn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا میری  نام و نام خانوادگی علیرضا میری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
bgfdjyst@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه