امروز: جمعه 22 آذر 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سعید شمسی گوشکی نام و نام خانوادگی سعید شمسی گوشکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/08/96 تلفن تماس
said samsi @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی مرزبانی نام و نام خانوادگی علی مرزبانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/11/96 تلفن تماس
ali marzban.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیم میر بلوچ زهی نازیل نام و نام خانوادگی سلیم میر بلوچ زهی نازیل
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 27/06/97 تلفن تماس
salem mir @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آتنا براهوی شهری نام و نام خانوادگی آتنا براهوی شهری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
atna barvhg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الناز دیهیم نام و نام خانوادگی الناز دیهیم
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
alnaz dhsi @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
دین محمد حسین بر  نام و نام خانوادگی دین محمد حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/04/96 تلفن تماس
den mohmad @gmil. com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قاسم حیدری نام و نام خانوادگی قاسم حیدری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
gasm hder@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشید دانشور کلوانی نام و نام خانوادگی فرشید دانشور کلوانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
farsid dnswr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد ریگی نام و نام خانوادگی محمد جواد ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/96 تلفن تماس
mihmad regj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد صحافی نژاد نام و نام خانوادگی سجاد صحافی نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 10/08/96 تلفن تماس
sagd sahf@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه