امروز: پنجشنبه 24 آبان 1397
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
علی اصغر مرادبیک لو  نام و نام خانوادگی علی اصغر مرادبیک لو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/11/20 تلفن تماس
moradbeykloyahoo@.com آدرس محل کار قم
زمینه کسب و کار
محمدحسن مسلمی  نام و نام خانوادگی محمدحسن مسلمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/07/20 تلفن تماس
moslemiyahoo@.com آدرس محل کار اقلید
زمینه کسب و کار
رضا فرامرزی نمداد  نام و نام خانوادگی رضا فرامرزی نمداد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/06/25 تلفن تماس
namdadyahoo@.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
بهنام قرقانی  نام و نام خانوادگی بهنام قرقانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/10 تلفن تماس
gharghaniyahoo@.com آدرس محل کار سمیرم
زمینه کسب و کار
ابوذر خادمی  نام و نام خانوادگی ابوذر خادمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/28 تلفن تماس
khademiyahoo@.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
رضا احمدی  نام و نام خانوادگی رضا احمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
ahmadiyahoo@.com آدرس محل کار فردوس
زمینه کسب و کار
دانیال امیری دندسکی  نام و نام خانوادگی دانیال امیری دندسکی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/02 تلفن تماس
dandeskiyahoo@.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
صدیقه جهانبانی  نام و نام خانوادگی صدیقه جهانبانی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/27 تلفن تماس
jahanbaniyahoo@.com آدرس محل کار جیرفت
زمینه کسب و کار
مسلم جهانشاهی امجز  نام و نام خانوادگی مسلم جهانشاهی امجز
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/29 تلفن تماس
amgazyahoo@.com آدرس محل کار جیرفت
زمینه کسب و کار
فاطمه جمالیزاده بهاءآبادی  نام و نام خانوادگی فاطمه جمالیزاده بهاءآبادی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/27 تلفن تماس
bahaabadiyahoo@.com آدرس محل کار کرمان
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه