امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاضله شهرکی نام و نام خانوادگی فاضله شهرکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/14 تلفن تماس
www.fazl shrke .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد میری نام و نام خانوادگی احمد میری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/21 تلفن تماس
www.ahmad mire.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا جامه بزرگی نام و نام خانوادگی رضا جامه بزرگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/06 تلفن تماس
www.reza gameborg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صالح تاجیکی نام و نام خانوادگی صالح تاجیکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/19 تلفن تماس
www.salh tagek.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابراهیم دیندار نام و نام خانوادگی ابراهیم دیندار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/19 تلفن تماس
www.abrahm dindar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جواد شبان نایی نام و نام خانوادگی جواد شبان نایی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/03/19 تلفن تماس
www.jawad sabn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدیه آذریان مقدم نام و نام خانوادگی مهدیه آذریان مقدم
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/23 تلفن تماس
www.made azrin com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم عثمانی بخشانی نام و نام خانوادگی مریم عثمانی بخشانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/20 تلفن تماس
www.marim saman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد آرویس نام و نام خانوادگی سجاد آرویس
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/03/29 تلفن تماس
www.sagad arwes.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین سبک روح نام و نام خانوادگی محمدامین سبک روح
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/10/1398 تلفن تماس
www.mohmad amin.sabokroh آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه