امروز: جمعه 22 آذر 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
موسی بادزهره نام و نام خانوادگی موسی بادزهره
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
mosa badzhr @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هانیه غلامی قالهری نام و نام خانوادگی هانیه غلامی قالهری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
hanio golme@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبداللطیف اربابی نام و نام خانوادگی عبداللطیف اربابی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 18/11/96 تلفن تماس
abdol ltef @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جواد شبان نائی نام و نام خانوادگی جواد شبان نائی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/03/97 تلفن تماس
porea saban@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهروز بلوچ زاده نام و نام خانوادگی بهروز بلوچ زاده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/07/96 تلفن تماس
bahroz balogd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطاالرحمن حوت نام و نام خانوادگی عطاالرحمن حوت
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/12/95 تلفن تماس
ata rabnhjhgcf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالغنی بلوچ زهی  نام و نام خانوادگی عبدالغنی بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 03/12/95 تلفن تماس
abdlgne mjhh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه دهقانی مجرد نام و نام خانوادگی فاطمه دهقانی مجرد
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
fatme dhgn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رجبعلی بساده نام و نام خانوادگی رجبعلی بساده
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
ragbl basad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا دهقانی نام و نام خانوادگی علیرضا دهقانی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
ali raza dhgn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه