امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حسین قربانی زمانی نام و نام خانوادگی حسین قربانی زمانی
دانشکده کشاورزی گروه
رشته مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.hosan gorban.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رامین رستمی نام و نام خانوادگی رامین رستمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/12 تلفن تماس
www.ramin rostem.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بیژن سالارنژاد نام و نام خانوادگی بیژن سالارنژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/18 تلفن تماس
www.bagansalar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا البوغبیش نام و نام خانوادگی علیرضا البوغبیش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.alh reza.ablish.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد دخشی نام و نام خانوادگی احمد دخشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/26 تلفن تماس
www.ahmad dokse.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی تناسان نام و نام خانوادگی علی تناسان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/04 تلفن تماس
www.ali tansan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر خلفایی نام و نام خانوادگی ابوبکر خلفایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/07 تلفن تماس
www.abibkr glfe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جواد خواجوی نام و نام خانوادگی جواد خواجوی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.jawad.kagw.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح اله سارانی نام و نام خانوادگی روح اله سارانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/28 تلفن تماس
www.rohl saran.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا چاکری فاد نام و نام خانوادگی مهسا چاکری فاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/14 تلفن تماس
www.mash kakr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه